Procedury teleporady

Informacja dla Pacjentów !!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 12 sierpnia 2020, wprowadza się aktualne standardy organizacyjne teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Teleporady w SPZOZ w Polanowie odbywają się telefonicznie z możliwością uzupełnienia teleporady o wizualizacje problemów zdrowotnych.

Potwierdzenie tożsamości Pacjenta odbywa się na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL , data urodzenia.

Pacjenci na teleporady zapisywani są do lekarza do którego mają złożoną deklarację. Jedynie w przypadku nieobecności lekarza prowadzącego, możliwe jest umówienie teleporady u innego lekarza POZ. 

Termin teleporady ustala się telefonicznie w dniu teleporady. Personel medyczny, po zebraniu wstępnego wywiadu epidemiologicznego ustala godzinę teleporady. Wyznaczona godzina teleporady jest orientacyjna, jednak odbędzie się w wyznaczonym na teleporadę dniu, w godzinach pracy lekarza.

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, powoduje anulowanie teleporady.

W przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta  świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady i musi odbyć się osobiście, okoliczność ta powinna być wcześniej ustalona przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. O miejscu i terminie osobistej wizyty w Przychodni decyduje lekarz w czasie teleporady  (gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy, izolatka).

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Uzyskanie e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, możliwe jest po zostawieniu spisu niezbędnych leków bądź skierowania, w skrzynce umieszczonej na zewnątrz budynku bądź drogą mailową na adres

k.materka@zozpolanow.pl ;

m.kleina@zozpolanow.pl

Pacjent dzwoni do Przychodni, by uzyskać kod dostępu do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne bądź uzyskuje telefonicznie informacje o możliwości odbioru osobistego skierowania.

Wejście do Punktu Szczepień – tylko osoby zdrowe, dzieci z jednym opiekunem

Wejście główne – odbiór wyników, dokumentacji, skierowań.

Wejście boczne  – dla wszystkich pacjentów.

Od  24 sierpnia 2020r, obowiązywać  będzie kontrola temperatury ciała, oraz  ewidencja  wchodzących do Poradni Pacjentów z adnotacją do którego gabinetu są umówieni. Po zebraniu wywiadu wstępnego, przed wejściem do Przychodni, niektóre osoby mogą być zobowiązane do wypełnienia ankiety zawierającej istotne dane epidemiczne. Osoba towarzysząca, opiekun, może być obecna w Przychodni tylko w przypadku wizyty pacjenta niepełnoletniego, bądź pacjenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Telefony do rejestracji poradni ogólnej

  • 943188399

  • 943188271

 Z uwagi na zagrożenie zarażeniem COVID-19, informujemy Wszystkich Pacjentów zgłaszających się do SPZOZ w Polanów, że obowiązują , w trakcie oczekiwania i wizyty ,osobiste maseczki ochronne zakrywające także nos.

Prosimy Wszystkich Pacjentów o pozostawianie listów lekowych w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach SPZOZ Polanów, bądź kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lekarstwa nie kończą się nagle, otrzymując poprzednią receptę dokładnie oblicz do kiedy wystarczy leków !!

Wystawienie recepty przez lekarza nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania listy lekowej.

Informację o recepcie można uzyskać pod numerami telefonów:

kom. 690 990 231; 94/31 88 399; 94/31 88 271