RODO

UWAGA!!!
Klauzula informacyjna w związku z epidemią koronawirusa
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Polanowie ul. Bobolicka 4 76-010 Polanów
2. Na podany adres e-mail: iodo@zozpolanow.pl mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
3. Dane osobowe z oświadczenia przetwarzane są w celu ochrony i zachowania zdrowia pracowników i partnerów handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie SP ZOZ w Polanowie.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Polanowie ul. Bobolicka 4 76-010 Polanów
2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pani Anna Pachorek e-mail:iodo@zozpolanow.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rejestracji dla realizacji świadczenia,
b) przygotowania do wizyty, badania,
c) upoważnienia do odbioru badań, dokumentacji medycznej, recept w imieniu osoby, której dane dotyczą
d) upoważnienia do informowania o stanie zdrowia
e) przeprowadzenia badania , diagnostyki, realizacji niezbędnych procedur medycznych, udzielenie świadczenia medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzanie o ochronie danych.
f) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej
g) raportowania procedur medycznych w celu rozliczenia udzielonych świadczeń z NFZ,
h) rozliczenia usług
i) prowadzenia obowiązkowych czynności statystycznych
j) komunikacji z pacjentem
1. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pani/Pan zobowiązana/y jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.