Zasady funkcjonowania

KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW

Skrzynka „zapotrzebowania na receptę”

Drodzy Pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej od 24.08.2020r. przy wejściu do naszej Przychodni umieszczona jest skrzynka, do której można wrzucić kartkę „zapotrzebowanie na receptę”.

W celu uzyskania recepty na kontynuację leków prosimy o wrzucenie do skrzynki kartki z następującymi danymi (można skorzystać z formularza, który umieszczony jest poniżej):

 • imię i nazwisko

 • data urodzenia

 • numer telefonu

 • spis leków stałych, na które jest zapotrzebowanie (nazwa, dawka, ilość opakowań)

Kod recepty potrzebny do zakupu leków w aptece będzie przekazywany telefonicznie przez pracownika SPZOZ.

Jednocześnie informujemy, że wciąż istnieje możliwość otrzymania recepty telefonicznie.

Wszelkie zmiany w organizacji pracy SPZOZ spowodowane są wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym. Jednocześnie informujemy, że skrzynka „zapotrzebowania na receptę” będzie funkcjonować niezależnie od dalszej sytuacji epidemiologicznej.

FORMULARZ DO POBRANIA : Zapotrzebowanie na Receptę

 

Szanowni Pacjenci!

Podstawowa opieka zdrowotna

W związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym już z początkiem marca  wprowadziliśmy pierwsze zmiany w funkcjonowaniu przychodni mające na celu ochronę nas wszystkich – Pracowników i Pacjentów.

1. Zostały uruchomione teleporady dla naszych Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Lekarze udzielają teleporad na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia. Pacjent otrzymuje zalecenia, e-receptę. Lekarze mają również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA) oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne. W przypadkach uzasadnionych lekarz po przeprowadzonym wywiadzie podejmuje decyzję czy jest niezbędna wizyta pacjenta w miejscu udzielania świadczeń. Celem umówienia wizyty u lekarza, uzyskania teleporady lub e-recepty, prosimy o kontakt telefoniczny. Wizyty domowe odbywają się po zebraniu wywiadu, tylko w przypadkach niezbędnie koniecznych.

Pacjenci z objawami choroby COVID-19 (duszność, temperatura 37-38st C, kaszel) powinni bezpośrednio kontaktować się ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Koszalinie tel. 694 493 767; 694 493 771 bądź ze Szpitalem w Koszalinie 94 34 88 458.

Powtórzenie, wypisanie stale przyjmowanych leków możliwe jest drogą telefoniczną, mailową bądź wrzucenie podpisanej listy leków do skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie budynku SPZOZ

2. W ramach profilaktyki Covid-19 zostały wdrożone następujące procedury:

 • Cały personel używa odzieży ochronnej – fartuchów, maseczek, przyłbic oraz rękawic.

 • Prowadzimy systematyczną  dezynfekcję  między innymi klamek, sprzętu i gabinetów lekarskich.

 • Przed wejściem na teren placówki Pacjenci dezynfekują dłonie, mają mierzoną temperaturę, a także przeprowadzany wywiad (pacjent wypełnia ankietę zagrożenia COVID-19).

Telefony do rejestracji poradni ogólnej

94/31 88 399

94/31 88 271

e-Recepta

W przypadku kontynuacji leczenia przewlekłego pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ ZOZ Polanów zapotrzebowania na leki mogą w formie papierowej dostarczyć do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do Przychodni lub w formie elektronicznej po przesłaniu zapotrzebowania na leki na adres e-mail:

k.materka@zozpolanow.pl;

m.kleina@zozpolanow.pl

Dane niezbędne do realizacji recepty (koniecznych 5 informacji):
1) imię i nazwisko lekarza prowadzącego, do którego jest złożona deklaracja POZ;
2) imię i nazwisko pacjenta;
3) PESEL;
4) numer telefonu kontaktowego;
5) dokładna nazwa leku.
Kod recepty zostanie odesłany w wiadomości zwrotnej.

Do realizacji recepty w aptece potrzebny jest tylko PESEL oraz przesłany KOD.

Pielęgniarki POZ

Świadczenia udzielane są w formie teleporad, w przypadkach uzasadnionych medycznie w gabinecie lub w domu pacjenta (zawsze po wcześniejszym kontakcie z pielęgniarką).

Tel. rejestracja 94/31 88 399 lub kom. 690 990 236

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Świadczenia udzielane są w formie teleporad, w przypadkach uzasadnionych medycznie w gabinecie lub w domu pacjenta (tylko po wcześniejszym kontakcie z położną).

Tel. rejestracja 94/31 88 399 lub kom. 690 990 236

Gabinet zabiegowy

Świadczenia  wykonywane będą tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pielęgniarką zabiegową.

Tel. rejestracja 94/31 88 399

Laboratorium analityczne

W sprawie badań okresowo – kontrolnych (INR) i innych pilnych należy kontaktować się z personelem medycznym.

Tel. rejestracja 94/31 88 399

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnie chirurgiczna, ginekologiczna, czynne są zgodnie z harmonogramem. Lekarze udzielają  porad telefonicznych  (teleporada) oraz przyjmują pacjentów na terenie SPZOZ po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny przyjęcia.

Tel. rejestracja 94/31 88 399

Szczepienia ochronne

Od miesiąca kwietnia 2020r  wznawia się  wykonywanie szczepień ochronnych.  Włącza się teleporadę medyczną na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia. Szczepienie zostanie odroczone,  jeżeli w domu znajduje się osoba z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, kwarantannowana, poddana izolacji w warunkach domowych. Dzieci z jednym zdrowym opiekunem będą umawiane indywidualnie, na określoną godzinę, tak aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);

Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:

 • stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu;

 • personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie;

 • szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna);

 • dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);

 • zaleca się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia: w trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji. Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników. Należy odroczyć szczepienia jeżeli w domu znajduje się osoba:

 • z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,

 • kwarantannowana,

 • poddana izolacji w warunkach domowych.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

 • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);

 • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że w przychodni wyodrębniono osobne wejście z zewnątrz dla rodziców z dziećmi zakwalifikowanymi do szczepienia.

Rehabilitacja

Od dnia maja wznawia się  udzielanie  świadczeń w pracowni rehabilitacyjnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych oraz indywidualnie na terenie SPZOZ

Medycyna pracy

Badania z zakresu Medycyny Pracy – zmiany w realizacji

Drodzy Pacjenci, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, jak również w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadzamy zmiany dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy. Zmiany podyktowane są koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2.

Badania z zakresu Medycyny Pracy w SPZOZ realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Wykonujemy badania Pracownikom, którym kończy się termin ważności orzeczenia oraz osobom posiadającym skierowanie na badanie wstępne i kontrolne.

Prosimy o kierowanie Pracowników na badania z zakresu Medycyny Pracy poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny: 94/31 88 399 w godzinach od 900 do 1400

W czasie trwania stanu epidemii Pracownicy, którzy zgłoszą się na badania profilaktyczne zostaną poproszeni o przejście procedury profilaktycznej przed wejściem do budynku SPZOZ.

Lekarz med. pracy przyjmuje zgodnie z harmonogramem, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu przyjęcia.

 

Udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej udzielane będą tak jak dotychczas – od poniedziałku do piątku od godziny 1800 do 800, a także całodobowo w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Każda wizyta w gabinecie SPZOZ zostanie poprzedzona pomiarem temperatury ciała, zebranym wywiadem epidemiologicznym oraz pisemną zgoda pacjenta lub opiekuna na wizytę.

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wprowadzane są w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Wszystkich pacjentów korzystających ze świadczeń SPZOZ w Polanowie
prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do obowiązujących
zasad funkcjonowania poszczególnych poradni.
Wszelkie zmiany będą przekazywane Państwu na bieżąco.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW  SKIEROWANYCH  NA   WYKONANIE  24 GODZINNEGO  BADANIA   CIŚNIENIA  (HOLTER CIŚNIENIOWY)

Po otrzymaniu skierowania na w/w badanie należy skontaktować z pielęgniarką w celu ustalenia terminu założenia holtera.

W ustalonym terminie  zakładania  holtera  pacjent  zgłasza  się do gabinetu  zabiegowego. Prosimy o zabranie ze sobą  4 szt. nowych  baterii AA 15A, LR6 1,5 V(paluszki). Baterie te po wykonanym badaniu zwracane są pacjentowi.

PRZYGOTOWANIE  DO BADANIA

 •  przed założeniem holtera  należy się  wykąpać;
 •  najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem;
 •  przyjąć wszystkie standardowo zażywane leki;
 •  przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu.

ZACHOWANIE PACJENTA  PODCZAS BADANIA

 • w okresie badania należy przyjmować wszystkie standardowo zażywane leki;
 • należy prowadzić normalny tryb życia, można pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności, należy jednak unikać znacznego wysiłku fizycznego;
 • w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała z mankietem utrzymywanym na wysokości serca, nie należy wtedy przestać się poruszać i rozmawiać;
 • nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet;
 •  mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie , nie należy zdejmować aparatu;
 • urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą a także przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym;
 •  w przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać;
 • pacjent proszony jest o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowuje ważne informacje, które mogą mieć wpływ na wartości ciśnienia tętniczego:
  •  godzina pójścia do łóżka, zaśnięcia, obudzenia, wstania z łóżka
  •  pory posiłków
  •  pora i nazwa przyjmowanych leków
  •  odczuwane dolegliwości
  •  inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze (czas pracy zawodowej, stres, ruch.

Zdejmowanie holtera  odbywa  się w dniu następnym w tych samych godzinach w których nastąpiło założenie.

Za dokonane  zniszczenia,  uszkodzenia  czy   zagubienie aparatu  odpowiada  pacjent    

 

INFORMACJA DLA  PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ!!!!

Osoby chorujące na cukrzycę (pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Polanowie ) w celu kontroli glikemii, mają możliwość  otrzymania  glukometru. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi.