Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie. ZOZ Polanów.

Deklaracja dostępności serwisu Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Dokumenty pdf utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych.

Dokumenty w formatach doc, docx, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych.

Zdjęcia, grafiki niezawierające teksów alternatywnych.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

W serwisie internetowym można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W całym serwisie widoczny jest tzw. aktywny focus. Nawigacja po stronie dostępna jest przy użyciu 4 klawiszy:

 • Tab – następny aktywny element
 • Shift + Tab – poprzedni aktywny element
 • Enter – wejście w aktywny element
 • Backspace – wyjście do poprzedniego aktywnego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioleta Maśnik.

E-mail: w.masnik@zozpolanow.pl

Telefon: 943188600

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor ZOZ w Polanowie

ZOZ Polanów
ul. Bobolicka 4
76-010 Polanów

E-mail: kontakt@zozpolanow.pl

Telefon: 943188600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku Przychodni w Polanowie przy ul. Bobolickiej 4 usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Przychodnie do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 1. podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podjazdy takie znajdują się także przy dojściu do Poradni Dziecięcej;
 2. w informacji (parter budynku) przy wejściu głównym jest dostępny pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwą poradnie;
 3. toalety: na głównej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 4. dojazd do Przychodni jest możliwy samochodem prywatnym jak i busami;
 5. przed wejściem głównym do budynku jest wyznaczone miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej;
 6. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;
 7. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 8. nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 9. do budynku przychodni możne wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Metadane dokumentu
Autor dokumentu: Wioleta Maśnik
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-11-18
Data aktualizacji: 2023-11-18