Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie. ZOZ Polanów.

Klauzula informacyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie, ul. Bobolicka 4. 76-010 Polanów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie jest Pan Mateusz Zarychta, e-mail: mateusz@epomerania.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  4. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (zaświadczenia lekarskie, lekarze orzecznicy) – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
  5. weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pośrednictwem Infolinii, w placówce własnej ZOZ Polanów, placówkach współpracujących i gabinetach lekarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;
  6. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu konsultacji lekarskiej oraz wysyłki informacji odnośnie przygotowania do badań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  7. dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  8. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki ZOZ w Polanowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie personel ZOZ w Polanowie (rejestratorki, pielęgniarki, lekarze, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie i statystykę medyczna).
 5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta i prawidłowego procesu leczenia, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Polanowie w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki;
  2. dostawcom usług zaopatrujących Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego);
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie w dochodzeniu należnych roszczeń;
  4. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw.
 6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, za pośrednictwem pracodawcy lub operatora w ramach umowy które zostały zawarte ze ZOZ w Polanowie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu przechowywany jest wg indywidualnych ustaleń wew. Placówki.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt c RODO.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 14. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, dla celów prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych ( tworzenie list szczepień, bilansów, kolejek oczekujących) oraz prowadzenia statystyki medycznej. Przetwarzane w ten sposób dane nie będą udostępniane.
Metadane dokumentu
Autor dokumentu: Mateusz Zarychta
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-11-17 19:41:49
Data aktualizacji: 2024-02-06 13:47:38